0

เงินสมทบที่ประกันสังคมจัดเก็บในอัตรา 5%แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างไรบ้างและมีเงินออมเท่าใด

  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและเสียชีวิต
  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับคืนไปในกรณีชราภาพ
  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.