0

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การรักษาการในตำแหน่ง

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “รักษาการในตำแหน่ง” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิดความสับสนในการปฏิบัติราชการได้

ซึ่งนับแต่นี้เป็นต้นไป ผู้บริหารหรือผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตจะได้หายสงสัยและไม่สับสนในการปฏิบัติราชการอีกต่อไป
มารับรู้กันครับว่าหลักการของ “การรักษาการในตำแหน่ง” มีว่าอย่างไร

   “การรักษาการในตำแหน่ง” หมายถึง การที่ข้าราชการหรือพนักงานผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

จากความหมายดังกล่าวหากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ แล้ว “การรักษาการในตำแหน่ง” ก็คือ กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในตำแหน่ง ซึ่งเหตุที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเนื่องมาจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้าราชการหรือพนักงานเข้าไปเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และไม่ให้กระทบต่อการอำนวยความสะดวกและความต้องการของประชาชน เช่น กรณีผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุครบวาระของการดำรงตำแหน่ง ตาย ลาออก
ถูกปลดออกจากราชการ ถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกเลิกจ้าง เป็นต้น ซึ่งการรักษาการในตำแหน่งกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือกรณีที่ตำแหน่งว่างลงนั้น ตำแหน่งที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ล้วนเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน เช่น ผู้อำนวยการกอง เป็นต้น และผู้รักษาการในตำแหน่งย่อมมีอำนาจและหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่กฎหมายแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจและหน้าที่อย่างใด ผู้รักษาการในตำแหน่งย่อมมีอำนาจและหน้าที่เป็นกรรมการ หรือมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งในการรักษาการในตำแหน่งนั้น ทั้งมีอำนาจและหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในบังคับบัญชาของตนด้วย

เมื่อผู้บริหารหรือผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตได้รับรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติราชการในการรักษาการในตำแหน่งดังที่กล่าวแล้วข้างต้น คงหายสงสัยและไม่สับสนในการปฏิบัติราชการอีกต่อไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจปฏิเสธอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    ซึ่งมาพร้อมกับตำแหน่งที่ตนเข้าไปรักษาการดังคำกล่าวที่ว่า “อำนาจที่ยิ่งใหญ่ ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง” นะครับ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.