1

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การปฏิบัติราชการแทน

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิดความสับสนในการปฏิบัติราชการได้ ซึ่งนับแต่นี้เป็นต้นไปผู้บริหารหรือผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตจะได้หายสงสัยและไม่สับสนในการปฏิบัติราชการอีกต่อไป
มารับรู้กันครับว่าหลักการของ “การปฏิบัติราชการแทน” มีว่าอย่างไร

          “การปฏิบัติราชการแทน” หมายความว่า การที่ข้าราชการหรือพนักงานผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่ง

“การมอบอำนาจ” หมายความว่า การที่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ได้มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนจะกระทำการได้หรือไม่เพียงใดนั้น ต้องพิจารณาว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้หรือไม่ ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่งอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ หากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ หรือกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่งก็ไม่อาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ หรือต้องมอบอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

อนึ่ง ผู้มอบอำนาจอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการใช้อำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติก็ได้ และผู้มอบอำนาจต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ
โดยผู้มอบอำนาจต้องกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และแนะนำการใช้อำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดของผู้รับมอบอำนาจ และแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ต้องเป็นไปเพื่อการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการกระจายอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบ  ที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน หรือระยะเวลาในการใช้อำนาจ และการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ต้องไม่มากเกินความจำเป็นด้วย

เมื่อมีการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น ซึ่งผู้มอบอำนาจจะกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการใช้อำนาจนั้น   ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้

เมื่อผู้บริหารหรือผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตได้รับรู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติราชการแทนดังที่กล่าวแล้วข้างต้น คงหายสงสัยและไม่สับสนในการปฏิบัติราชการอีกต่อไปนะครับ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. on-anong พูดว่า:

    เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

You must be logged in to post a comment.