2

อาคารที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย

อาคารสูง คืออาคาร ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป อาคารใหญ่พิเศษ คืออาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุมนุมคน คืออาคารที่ใช้ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
     

 


โรงมหรสพ คือ อาคารที่ใช้สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี ฯลฯ โรงแรม คือโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป อาคารชุด หรืออาคารที่อยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
   
1. อาคารชุดที่มีพื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.ให้ได้รับการยกเว้นการตรวจเป็นเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ (ใช้วันที่ 29 ธันวาคม2555)
2. อาคารชุดที่มีพิ้นที่เกิน 5,000 ตร.ม. ให้ได้รับการยกเว้นการตรวจเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ (ใช้วันที่ 29ธันวาคม 2553)

โรงงาน คือ โรงงานที่สูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป สถานบริการ คือสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม.ขึ้นไป ป้ายโฆษณา คือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตร.ม.ขึ้นไป
     
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. kookai_2524 พูดว่า:

    เป็นความรู้อีกอย่าง ดีดีค่ะผื่อจะได้ทำการก่อสร้างในอนาคต

  2. nooninon พูดว่า:

    อยากทำจัง แต่ทุนไม่มี

You must be logged in to post a comment.