1

เกณฑ์คุณภาพการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของ สมศ.

เกณฑ์คุณภาพการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของ สมศ.  จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1) เกณฑ์คุณภาพงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่   สมศ ได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินไว้ว่า บทความ 1 บทความ จะมีระดับคุณภาพที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI

0.50

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

0.75

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น  ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

1.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus

สำหรับเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จะใช้ในการประเมินผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยของอาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาเอก เหมือนกัน 

สำหรับระดับปริญญาโท จะแตกต่างจาก เกณฑ์การตีพิมพ์/เผยแพร่ของอาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาเอก โดยจะมีเกณฑ์ดังนี้

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25

มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.50

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา

0.75

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รบการยอมรับในสาขาวิชา

1.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus

ส่วนที่ 2) เกณฑ์คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

          หลายคนอาจจะสงสัยว่างานสร้างสรรค์คืออะไร

          งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

โดย สมศ ได้กำหนดระดับคุณภาพของงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*

๐.๑๒๕

-          งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

๐.๒๕

-          งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

๐.๕๐

-          งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

๐.๗๕

-          งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน

๑.๐๐

-          งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี  ๑๐ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

(เกณฑ์ประเมินคุณภาพงานสร้างสรรค์ ใช้สำหรับการประเมินผลงานสร้างสรรค์ กับทุกกลุ่ม คือ นิสิตป.โท-เอก และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์)

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. phanomphon พูดว่า:

    โดยสรุป ง่ายๆ ของวิธีคิดค่าคะแนนคุณภาพของบทความวิจัย ก็คือ บทความวิจัย 1 บทความ จะถูกคิดค่าเทียบเคียงค่าคุณภาพของผลงานว่า ถ้าตีค่าคะแนนบทความ 1 บทความ เต็ม 1 บาท เขาก็จะประเมินคุณภาพของผลงานจากแหล่งตีพิมพ์ว่า แหล่งที่เราไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่เกณฑ์กำหนดว่า บทความของเราจะมีค่าคุณภาพของบทความเป็นเท่าไหร่ ตัวอย่างถ้าบทความของเราได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus บทความนั้นก็จะได้คะแนนเต็ม 1 บาท แต่ถ้าเราไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ลดระดับลงๆไป ค่าคะแนนของบทความเราก็จะได้ลดลง เป็น 75 สตางค์ หรือ 50 สตางค์ หรือ หนึ่งสลึง ลงไปเรื่อยๆ (เกณฑ์คุณภาพอันนี้เฉพาะบทความวิจัยนะคะ ส่วนผลงานสร้างสรรค์ จะใช้อีกเกณฑ์คะ)

You must be logged in to post a comment.