1

การพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการที่ต่อเนื่องเกิดประโยชน์ ตอนที่ 1

สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส เป็นโครงการต่อเนื่อง เดิมชื่อโครงการพัฒนาคนเพื่อคุณภาพบริการ  (โครงการ “เยี่ยมบ้านคุณภาพ พัฒนาคน พัฒนางานเพื่อบริการเป็นเลิศ”) โดยได้ทำการศึกษาดูงานห้องสมุดต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องต่างๆ  และได้จัดโครงการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ ปี 2552 ในชื่อ “โครงการพัฒนาบุคลากร  “คนรุ่นใหม่  หัวใจบริการ” ” เป็นต้นมา

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เปิดโลกทัศน์ของบุคลากรกลุ่มงานบริการให้กว้างขวางขึ้น
  2. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มงานบริการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ
  3. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มงานบริการ สามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของคนเองได้

ลักษณะของโครงการ

มีพัฒนาการเรื่อยมา เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการชัดเจน และเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ดังนี้

ปี 2552   ได้ดำเนินการ โดยจัดโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ “สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยปีนี้ไม่ได้ของบประมาณสนับสนุนโครงการ แต่ขอใงบประมาณจากเงินไปราชการสำนักวิทยบริการ จึงทำให้ไม่ได้ศึกษาดูงานไกลมาก แต่เกิดประโยชน์ เนื่องจาก ก่อนเดินทางไป ได้ทำการประชุมผู้ร่วมศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในหัวข้อและประเด็นที่จะขอศึกษาดูงาน และกลับมาจัดทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าโครงการ สรุปรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานอีกต่อไป ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน คือ

- การดำเนินงานโดยใช้ระบบการสั่งพิมพ์และเติมเงินเข้าในบัตรประจำตัวนิสิต ทำให้นิสิตมีความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้บริการ

- การดำเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ซึ่ง เป็นตัวเดียวกับที่สำนักวิทยบริการใช้ในการดำเินินงานและให้บริการอยู่แล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ประเด็นการทำงานใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยใช้ และนำกลับมาใช้ในสำนักวิทยบริการ ทำให้เกิดบริการใหม่ คือ การเตือนวันกำหนดส่งล่วงหน้า โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สมาชิกห้องสมุดได้บันทึกไว้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งในระยะแรก ยังมี ไม่มาก พอได้ศึกษาการทำงานส่วนนี้ ทำให้สำนักฯ เปิดให้ผู้ใช้บันทึก E-mail ด้วยตนเอง ทำให้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถส่งเมล์เตือนวันกำหนดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทำให้ผู้ใช้บริการไม่พลาดในการส่งหนังสือหรือยืมต่อ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ส่งจดหมายแจ้งค่าปรับและทรัพยากรเกินกำหนดส่งทาง E-mail ได้อย่างสะดวก และทำให้ประหยัดกระดาษพิมพ์จดหมายแจ้งได้จำนวนมาก

 

**********บันทึกฉบับนี้ขอจบในปี 2552 ไว้แต่เพียงเท่านี้ ติดตามการพัฒนาการจัดโครงการและผลที่ได้รับต่อในฉบับหน้าค่ะ**********

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. suphakorn.i พูดว่า:

    ขอบคุณสำหรับบทความที่ดีและมีสาระครับ

You must be logged in to post a comment.