2

สาเหตุของการกระทำผิดวินัย

สาเหตุของการกระทำผิดวินัย

******************

           ตามที่  ได้เล่าเรื่องวินัยข้าราชการและพนักงาน  ไปแล้วในครั้งก่อนนั้น  ว่าการกระทำผิดวินัยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นสาเหตุภายนอก และสาเหตุจากภายใน ว่ามีอะไรบ้าง

           วันนี้  เรามาดูกันว่าสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ทำให้ข้าราชการและพนักงานกระทำผิดวินัยนั้น  มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง และองค์กร (มหาวิทยาลัย) จะมีแนวทางสร้างเสริมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างไร  โดยขออธิบายเป็นข้อ ๆ ดังนี้

           1. สาเหตุภายนอก

               (1) ความไม่รู้ คือ ไม่รู้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ฯ     ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดเข้ามาทำงานโดยไม่รู้ระเบียบ  ย่อมเป็นช่องทางให้ผู้นั้นกระทำผิดวินัยได้ง่าย  ดังนั้นจึงควรมีการชี้แจงแนะนำระเบียบต่าง ๆ  ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ  โดยเฉพาะข้าราชการและพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่  ควรที่จะได้มีการปฐมนิเทศให้รู้ถึงระเบียบแบบแผนของทางราชการ  สิทธิและหน้าที่ของข้าราชการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พึงปฏิบัติและงดเว้นในฐานะที่เป็นข้าราชการและพนักงาน  และควรจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานเก่าเป็นระยะ ๆ  เพื่อกระชับความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ  พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากด้านวิชาการแล้ว ควรอบรมด้านความประพฤติด้วย  โดยให้ข้าราชการและพนักงานคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมกับทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องในการรับราชการ

               (2) งานกับคนไม่สมดุลกันหรือ การแบ่งหน้าที่ไม่เหมาะสม    การจัดแบ่งงานในหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาวินัย  เพราะถ้าหากมีการแบ่งหน้าที่โดยเหมาะสม  ข้าราชการและพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดี  ทำงานด้วยความสนุกเพลินเพลิน  แต่ถ้าแบ่งงานไม่เหมาะสม  เช่น  บางคนรับผิดชอบมากอีกคนทำน้อย  หรือบางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่น้อย  แต่ปริมาณงานมาก  ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย  เป็นเหตุให้งานคั่งค้างเสียหายต่อทางราชการได้  จึงจำเป็นที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้

               (3) อบายมุข    เช่น สุรา นารี การพนัน การเที่ยวกลางคืน เป็นต้น ซึ่งการหมกมุ่นในอบายมุขดังกล่าว  จะเป็นช่องทางให้กระทำผิดวินัยได้ จึงจำเป็นที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสอดส่องดูแลตักเตือนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ประพฤติหมกมุ่นในอบายมุข อันเป็นการปิดช่องทางแห่งการกระทำผิด

               (4) โอกาสเปิดช่องล่อใจ      ถ้าโอกาสเปิดช่องล่อใจ  อาจทำให้ข้าราชการหรือพนักงานกระทำผิดโดยไม่ทันยั้งคิด  หรือทนความเย้ายวนไม่ได้  เช่น  การปล่อยให้เงินของทางราชการอยู่ในมือโดยไม่ฝากคลัง  หรือปล่อยให้คน ๆ เดียวรับผิดชอบการเงินโดยไม่มีการตรวจสอบ  จึงเป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย  จำเป็นต้องหาทางป้องกัน  เช่น  กำหนดวงเงินที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  จัดระบบการตรวจสอบ  และวางระเบียบควบคุมไว้ให้รัดกุม  เป็นต้น

               (5) การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา  หรือเหตุกระทบกระเทือนขวัญ  ในการบริหารย่อมถือว่าขวัญและกำลังใจของข้าราชการและพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญ  เพราะถ้าข้าราชการและพนักงานมีกำลังใจดีก็ย่อมจะทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หากข้าราชการหรือพนักงานคนใดขาดขวัญ  ถูกทอดทิ้ง  หรือถูกผู้บังคับบัญชาคอยแต่จ้องจับผิด  ก็จะทำให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้นั้น  รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยต่อหน้าที่  โดยเฉพาะการพิจารณาความดีความชอบประจำปี  จะต้องกระทำโดยบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ตามผลงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ  มิฉะนั้น  จะทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต่องาน  ซึ่งจะเป็นเครื่องบั่นทอนขวัญของข้าราชการ  ฉะนั้น การบำรุงขวัญของข้าราชการจึงเป็นสิ่งจำเป็น

                     สำหรับเหตุกระทบกระเทือนขวัญมีหลายประการ ที่ถือเป็นการปล่อยปละละเลย เช่น การไม่ได้รับความเป็นธรรม  การไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ  การไม่มีความมั่นคง  เป็นต้น  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางราชการ  และผู้บังคับบัญชาจะต้องป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงานเสียขวัญและกำลังใจ  ทั้งนี้จะกระทำได้โดยให้ความเอาใจใส่ในตัวข้าราชการและพนักงาน  แสดงความเชื่อถือไว้วางใจ  ให้ความเป็นธรรมและให้หลักประกันความมั่นคงแก่ข้าราช การตามสมควร

                     ครับวันนี้  เอาแค่นี้ก่อน  เหลืออีก 2 ข้อ  คือ  ตัวอย่างไม่ดี / ความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือความจำเป็นในการครองชีพ  จะอธิบายรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  เดี๋ยวไม่ติดตามกัน  ส่วนตัวอย่างการกระทำที่เป็นความผิดวินัยและบทลงโทษ  ผมจะได้นำตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ดำเนินการและลงโทษโทษไปแล้ว มาให้ท่าน ๆ ได้รับทราบกัน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและรักษาวินัย  เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่าน และเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ครับ 

จีรพันธ์  ภูครองเพชร  นิติกรชำนาญการ  กองการเจ้าหน้าที่

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. panatung พูดว่า:

    ขอบคุณ สาระดีๆนะคะ ที่สำคัญ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ควรจะเริ่มตั้งแต่ตัวเรานะคะ

  2. suphakorn.i พูดว่า:

    ขอบคุณสำหรับข้อคิดและบทความดีๆครับ

You must be logged in to post a comment.