1

วิธีการจัดทำแบบ ป.01หน่วยงานสารบรรณ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2556

1. ทบทวนการมอบหมายภาระหน้าที่บุคลากรงานสารบรรณ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส)

2. ใช้แผนยุทธศาสตร์และนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/สำนักงานอธิการบดี/กองกลาง

3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/สำนักงานอธิการบดี/กองกลาง

4. บุคลากรงานสารบรรณกำหนดกิจกรรม/โครงการ/งาน/ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน (รายบุคคล)

5. กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน (กลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานสารบรรณ รวมจำนวน 32 ตัวชี้วัด ดังนี้

5.1 ตัวชี้วัดภาระงานหลัก/งานประจำ (70%) จำนวน 24 กิจกรรม/โครงการ/งาน ได้แก่ 1. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2. แผน/ปฏิทินการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (รายบุคคล)  3. การรับ-เสนอ-ติดตาม-ส่งหนังสือราชการ 4. การรับฝากส่งหนังสือราชการ 5. การออกเลขที่หนังสือ 6. การจัดเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัติงาน (ต้นฉบับ/สำเนาคู่ฉบับ) 7. การจัดเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัติงานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 8. การจัดเก็บหนังสือ (ต้นฉบับ/สำเนาคู่ฉบับ) ที่ผ่านการพิจารณาการทำลายแล้ว 9. การสำรวจหนังสือราชการที่ครบกำหนดอายุการจัดเก็บ 10. การจัดประชุมงานสารบรรณ   11. การรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ 12. การควบคุมและเร่งรัดงานรับส่งหนังสือรับเข้าจากภายนอก 13. การควบคุมการปฏิบัติงานออกเลขที่หนังสือ/ งานรับฝากส่งหนังสือ/งานรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ 14. การควบคุมการปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือ 15. การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณไตรมาสที่ 1 16. การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณไตรมาสที่ 2 17. การรวบรวมเอกสารเบิกเงิน 18. การเบิกจ่ายพัสดุ 19. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 20. การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 21. การสำรองข้อมูลหนังสือราชการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22. การสำรองข้อมูลหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  23.การประสานงานดำเนินงานพัฒนาระบบงาน 24. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน การประกันคุณภาพภายในงานสารบรรณ

5.2 ตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (20%) จำนวน 4 กิจกรรม/โครงการ/่งาน ได้แก่ 1. การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 3. การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การวิจัย 4. การเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การเป็นวิทยากร

5.3 ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและภาระงานอื่น ๆ (10%) จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. จำนวนผลงานการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่มีการสรุปและนำไปเผยแพร่ใน Blog KM MSU 2. การเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม งานพิธีการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ 3. การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน 4. การให้คำปรึกษา ดูแล แก้ไข ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

6. บุคลากรงานสารบรรณกรอกแบบ ป.01 โดยใช้กิจกรรม/โครงการ/งาน/ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน (รายบุคคล) และเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน (กลาง) ทั้งนี้ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายและที่เกี่ยวข้อง

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

    หลักธรรมาภิบาลการจัดทำข้อตกลง ผู้มอบหมายงาน กับผู้รับมอบหมายงาน ควรทำความเข้าใจและยอมรับกันได้

You must be logged in to post a comment.