0

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มมส ปี 2556

วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยวและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ 1.การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน    2. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด มีการติดตามและประเมินด้วยวิธีที่เหมาะสม และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่าง ๆ  4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  5. การปฏิบั้ติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ  6.นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์  ซึ่งประทาน รศ.ดร.ปิยะพันธ์  แสนทวีสุข ได้ให้คำอธิบายแต่ละข้อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ  ทั้งนี้ได้แจ้งแผนการดำเนินงานการบริหารความแสี่ยงและความคุมภายในตั้งแต่การส่งคำสั่งรายงาน 6 เดือน 9 เดือน  12 เดือน และสุดท้าย 30 ก.ย. 56 รายงานมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ได้รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2556 ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1) ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของคณะ/หน่วยงาน โดยจะต้องครบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของคณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีตัวอย่างให้ดูด้วย จากประสบการณ์จากการเป็นหน่วยงานที่ถูกประเมินกรรมการจะดูคำสั่งมีการระบุกี่ด้านตรงกับการดำเนินการความเสี่ยงครบทุกด้านตรงกันหรือ   2)ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานโดยให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน คือด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ในประเด็นนี้หน่วยงานที่เป็นสายสนับสนุนไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากสายสนับสนุนพันธกิจหลักจะต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังนั้นจึงได้เสนอให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดยให้ครอบคุมพันธกิจของหน่วยงาน   3)พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2555 โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง และนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ.2556   4)ในปังบประมาณ พ.ศ.2556 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต้องดำเนินการวิเคราะห์อย่างน้อย 5 ด้าน  โดยให้ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานดังต่อไปนี้ (เครื่องมือการวิเคราะห์ส่วนกลางจะสร้างให้ครบทั้ง 7 ด้าน) ดังนี้ 1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  2.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   3.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  4.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ   5.ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก    6.ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาบ  7.อื่นๆ ตามบริบท   5)การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)

หมายเหตุข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.