1

ระบบการสอน

เมื่อวาน ได้ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศ และเคยสอนที่ต่างประเทศมา ได้เล่าให้ฟังว่า ระบบการสอนของอเมริกา และอังกฤษ มีอีกหนึ่งรูปแบบที่เราน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยของเราได้บ้างกับคณะหรือหลักสูตรที่มีความพร้อม คือ การกำหนดผู้สอน ก็คือ ที่ต่างประเทศ ถ้าอาจารย์ท่านใดที่จบระดับปริญญาตรี หรือโท ถ้าจะต้องรับผิดชอบสอนระดับปริญญาตรี ก็จะได้สอนแค่ชั้นปี 1-2  ส่วนนิสิตชั้นปี 3-4  มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเป็นผู้รับผิดชอบสอน  เนื่องจากเขามองว่า นิสิตชั้นปีที่ 3-4 จะต้องเรียนในหลักการและทฤษฎีที่ยากขึ้น และซับซ้อนขึ้น  ดังนั้น เขาจึงวางแนวทางในระบบการสอนไว้เช่นนี้ 

และอีกหนึ่งเรื่อง คือ ระบบการรับอาจารย์ของต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Harvard  เขาจะกำหนดเป็นคุณสมบัติไว้เลยว่า อาจารย์ที่จะเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนหรือทำงานมาก่อน มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย เพราะเขาให้เหตุผลว่า ผู้เรียนควรต้องได้รับความรู้ใจการสอนจากผู้มีประสบการณ์มาแล้ว เนื่องจากได้มีการนำเอาทฤษฎีและความรู้ที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมาแล้ว และจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตได้เข้าใจและเห็นภาพจริงมากกว่า

ฝากไว้เป็นข้อมูลให้เราชาว มมส เพื่อช่วยกันคิดและร่วมกันหาแนงทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ/มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากสังคม

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    ขอบพระคุณ ผอ.เล่ ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก แต่สำหรับมหาวิทยาลัยของเรา ปัจจุบันบางคณะยังหาอาจารย์ผู้สอนได้ยากมากครับ บางสาขาก็ขาดแคลน คงต้องหาแรงจูงใจที่จะส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์มาอยู่กับ มมส เรามากขึ้นครับ ….

You must be logged in to post a comment.