0

KM: การใช้ facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ และระบบ CRM

การใช้ facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ และระบบ CRM

วันนี้ สำนักวิทยบริการจัด KM เรื่อง การนำ Facebook มาประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ ค่ะ ว่า

           -เราจะประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการผ่าน Facebook เป็นเนื้อหาอะไรบ้าง : ข่าว กิจกรรม สารสนเทศ บริการ ของหน่วยงาน / กลุ่มงาน

-ใครจะเป็นผู้ดูแลดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน  Facebook Fan page (facebook.com/library.msu) นี้  : ทุกกลุ่มงาน โดยตัวแทน 

เข้ามา like เป็น Fan หน่อยนะคะ

-การใช้ฐานข้อมูล CRM (งานวิจัยนำมาใช้งานในสำนักวิทยบริการได้จริง)  : ติดตามตอนต่อไป เพราะวันนี้ เน็ตใช้งานไม่ได้

และให้นำเรื่องทั้งหมดนี้  ไปเข้าที่ประชุมกรรมการประสานงานสำนัก เพื่ออนุมัติดำเนินการต่อไป

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.