1

MSU-IQA-Network สัญจร 06/12/2012

ถ่ายภาพรวมเครือข่าย ณ สถานปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ให้เกียรติเป็นคุณอำนวย ในการพบปะหารือสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มมส ครั้งที่ 7 (สัญจรนอกสถานที่ครั้งที่ 1)

ก่อนเริ่มพบปะหารือ เจ้าบ้าน ผศ.สุรพล ให้เกียรติต้อนรับและนำเสนอผลดำเนินงานสถานปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช และภาพอนาคตที่อยากเห็น คือ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

เปลี่ยนสภาพโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะกับการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ f2f กันทุกคน ไม่มีใครอยู่หัวโต๊ะ ทุกคนเท่าเทียม

พักอาหารว่าง เดินเล่นชมบ้านเก่า และไอ้เข้ 1 ตัว นอนอ้าปากนิ่งเงียบแอบฟังคนคุยอะไรกัน

อาหารกลางวันพื้นบ้านอีสาน ส้มตำ แกงไก่ใส่ฟัก ปลานิลนึ่ง แจ่ว ขนมจีนน้ำยา ข้าวเหนียวข้าวสาว อิ่มแล้วไม่พอ ห่อข้าวเหนียวกลับ (ใคร..?)

อิ่มแล้ว เดินเล่น ถ่ายรูปตามภูมิประเทศ ให้ย่อย ก่อน ลปรร ช่วงบ่าย

นมัสการพระธาตุนาดูนก่อนกลับ และถ่ายรูปกับฆ้องประจำตระกูล “มาลัยพวง

สาธุ! ขอให้ข้าน้อย ชาติหน้าเกิดมาสวยกว่าที่เป็นอยู่

แวะจุดสุดท้ายก่อนเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ประเด็นพบปะหารือ สัญจรครั้งนี้ คือ

1. การถามไถ่ผลดำเนินงานตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบประกัน รอบ 6 เดือน

2. สื่อสารทำความเข้าใจผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

3. ข้อมูลในระบบติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา E-QA ที่พัฒนาขึ้น

4. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรายหลักสูตร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการที่ขออนุมัติไว้ ดำเนินการครบถ้วน และสมบูรณ์ทุกประเมิน ใช้งบประมาณจริง 8,140 บาท เวลาตั้งแต่ 07.30-17.30 น.

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. kamphanat.a พูดว่า:

  สรุปประเด็น การพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มมส สัญจร
  วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 07.30 – 17.30 น.
  ณ สถานปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  1. การติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน
  ผลการพบปะหารือ
  เกณฑ์ที่เป็นกังวลในการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนที่เหลือ คือ การนำผลการประกันมาปรับปรุงการทำงาน, การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ, แนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  ซึ่งคุณอำนวย ผศ.ดร.สมเกียรติ ได้ชี้แจงแต่ละเกณฑ์อย่างละเอียด และควรดำเนินการอย่างไรในช่วงเวลาที่เหลือ 6 เดือน เกิดแนวทาง และบางกิจกรรมเครือข่ายจะร่วมกันดำเนินการ
  2. ผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 ตัวชี้วัด 4.6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบบริหารยุทธศาสตร์
  ผลการพบปะหารือ
  ทุกคนทุกหน่วยงานยอมรับตามหลักเกณฑ์การประเมินตามกติกาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เหตุผลที่นำเอาประเด็นนี้มาหารือกัน เนื่องจากการประเมินนั้น ต้องมีข้อมูลแบบ 3 เส้า คือ เอกสารหลักฐาน, การสัมภาษณ์/ข้อมูลเพิ่มเติม, การสังเกต ดังนั้นจึงเป็นการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกหน่วยงานแบบรายหน่วยงาน แต่ทุกหน่วยงานได้รับฟังร่วมกันหมด เพื่อขยายความเอกสารที่อยู่ในระบบที่ยังไม่ชัดเจน ประเด็นที่ตกลงกันคือ
  1. สามารถนำรายละเอียดมาเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวเนื่องจากที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว เช่น ในระบบมีแต่หน้าปก แต่ก็สามารถเอาเนื้อหาหรือเล่มจริงมายืนยันเพิ่มเติมได้
  2. เอกสารที่แนบในระบบแต่ไม่ตรงเกณฑ์นั้น สามารถอ้างอิงกันได้ทุกเกณฑ์ แต่ต้องมาชี้จุดว่าเอกสารอะไรหมายเลขอะไร หน้าไหน
  3. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารมาเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องจากเอกสารที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว
  4. น่าเสียดายเพิ่งนึกประเด็นได้ และมีกรณีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหลักฐานจากตัวชี้วัดอื่นมาอ้างอิงในตัวชี้วัด 4.6.1 นี้ ซึ่งก็มีรายละเอียดสามารถตอบเกณฑ์มาตรฐานได้ (น่าจะให้ได้)
  ทั้งฝ่ายผู้ประเมินและหน่วยงานที่ถูกประเมินในตัวชี้วัดนี้ได้สื่อสารทำความเข้าใจและเป็นที่ตรงกัน อะไรให้ อะไรไม่ให้ เพราะอะไร อะไรต้องเอามาเพิ่มหรือขยายความเอกสารที่มีอยู่ในระบบแล้ว ทำให้สบายใจกันทุกๆฝ่าย อย่างไม่มีข้อขัดแย้ง หรือคาใจกลับไป เนื่องจากทุกประเด็นมีเหตุผลและคำอธิบายอย่างชัดเจน และบางอย่างของการตัดสิน ก็ขอฉันทามติจากสมาชิกเครือข่ายทุกคนว่า แบบนี้ ให้หรือไม่ให้ กลายเป็นการร่วมกันประเมินช่วยกัน หรือสอบถามหรืออภิมานผลการประเมินอีกครั้ง จากที่ประเมินจากคนๆเดียว
  3. การทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรายหลักสูตร
  ผลการพบปะหารือ
  หน่วยงานไม่เห็นด้วยที่ต้องมีการประเมินหลักสูตร เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับการประเมินคุณภาพภายใน และไม่มีข้อกำหนด หรือกฎหมายให้ทำ แต่ทุกคนยอมรับว่าเมื่อมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศหรือกติกาออกมาแล้ว ก็ต้องดำเนินการตามระบบ
  มีคำชี้แจงจากที่ประชุมว่าแนวโน้มความเป็นไปได้ในการประเมินภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. จะเป็นการประเมินลงรายหลักสูตร เนื่องจากถ้าดูสถิติจากครั้งที่ 1-3 คือ
  1. รอบที่ 1 เป็นการเมินระดับสถาบัน ไม่มีการรับรอง ประเมินแบบกัลยานมิตร
  2. รอบที่ 2 เป็นการประเมินแบบกลุ่มสาขาวิชา เช่น กลุ่มมนุษยฯ ก็จะมีหลายคณะมาร่วมกันเขียนเป็นผลดำเนินงานร่วมกัน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ก็เป็นกลุ่ม
  3. รอบที่ 3 เป็นการประเมินแบบรายคณะ
  ดังนั้นในรอบที่ 4 มีความเป็นไปได้ว่า สมศ จะลงถึงหลักสูตร ดังนั้น การที่ มมส จะดำเนินการประเมินรายหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ก็จะเป็นการเตรียมการล่วงหน้า หากแนวโน้มการประเมินรอบที่ 4 เป็นดังว่า
  4. ระบบติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน
  ผลการพบปะหารือ
  เลื่อนการปิดระบบเพื่อสรุปรอบ 6 เดือน เป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 น. และจะยึดตัวเลขในระบบรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

You must be logged in to post a comment.