0

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

1.  ปัจจัยแห่งความสำเร็จหลัก คือ สถานศึกษากับสถานประกอบการ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในลักษณะ ‘หุ้นส่วนสหกิจศึกษา′ (COOP Partnership) เป็นพันธกิจและภารกิจร่วมที่มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

2. จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาโดยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรดำเนินการเป็นระบบครบกระบวนการตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน

3. มีการกำหนดส่วนงานและบุคคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารและการจัดการสหกิ๗ศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

4. สร้างตวามพร้อมในองค์กรที่จะจัดสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้านก่อนที่จะจัดสหกิจศึกษา

5. มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาคู่ขนานกับการจัด เพื่อนำผลมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

 

ที่มา : จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.