0

แนวโน้มการจัดสหกิจศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

1. ตลาดแรงงาน

-  จะเป็นตลาดแรงงานเสรีที่มีความเป็นสากลากขึ้น

-   มีความเคลื่อนไหวของแรงงาน ความรู้กว้างขวางขึ้น

2. การจัดสหกิจศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานในอนาคต

  •        มีมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น 

 -  ทักษะ

- ความรู้

- ภาษาและวัฒนธรรมการทำงาน

  •      จัดสหกิจศึกษานานาชาติโดย

- พัฒนาหลักสูตรและการจัด

- ให้ประสบการณ์ทำงานในประเทศเป้าหมาย

- ร่วมทำสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานในประเทศต่างๆ

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์สหกิจศึกษากับประเทศเป้าหมาย

 

  

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.