1

ทางแก้ทุกข์จากหลวงพ่อจรัญ

ปัจจุบันนี้มีหลายหลายมากมายปัญหา เรื่องส่วนตัว เรื่องที่ทำงาน และสังคมรอบข้างต่างก็มีแต่ปัญยหา แต่ใครจะรู้ว่ามีวิธีการแก้ปัญหาโดย

โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

เมื่อมีปัญหา ธรรมมะแก้ปัญหาได้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงศึกษาสำเร็จ
ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการมาก่อน
แต่ความรู้ทั้ง ๑๘ ศาสตร์นั้น
ก็ยังแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้
แก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้
จึงเสด็จออกผนวช
เพื่อหาธรรมะมาแก้ปัญหาให้ชาวโลก
มาสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์
เรียกได้ว่า แม้ทรงเป็นจักรพรรดิเป็นใหญ่ในทางโลก
ด้วยสำเร็จศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการแล้ว
ยังคงแก้ทุกข์ไม่ได้

จึงทรงละความเป็นใหญ่ทางโลก
ไปเสาะแสวงหาทางธรรม

จนทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
ด้วยทรงพบทางแก้ทุกข์ถาวร
ให้ถือเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นใหญ่
ไม่มีสิ่งใดเหนือกรรม ไม่มีใครพ้นกรรมไปได้
แม้แต่พระพุทธองค์ยังต้องเสวยกรรม
เช่น ในอดีตชาติเป็นโคบาล 

โคหิวน้ำมาก น้ำลายไหล
จะไปกินน้ำที่เป็นโคลน น้ำสกปรก
โคบาลก็ตีวัว ไม่ให้กิน
ให้ไปกินหนองน้ำหน้าโน้น

ครั้นเมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
ทรงกระหายน้ำมาก
ให้พระอานนท์ศรีอนุชา ไปตักน้ำให้เสวย
พระอานนท์ทูลตอบว่า
“ไม่ได้พุทธเจ้าข้า ต้องเสด็จไปตรงโน้น น้ำใสดี”
จึงต้องทนกระหายน้ำเสด็จต่อไปด้วยความยากลำบาก

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. พวงพร งามสุทธิ พูดว่า:

    จะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ตนกระทำ

You must be logged in to post a comment.