2

การยืมเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้

แนวปฏิบัติการยืมเงินเงินตามระเบียบเงินรายได้ เพื่อให้ทุกท่านจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ข้อ 11 สัญญการยืมเงินทดรองราชการให้จัดทำขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผู้ยืมตามสัญญาการยืมเงินให้ลงลายมือชื่อการรับเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็น

หลักฐานหนึ่งฉบับ ให้กับผู้ยืม 1 ฉบับ

ข้อ 12 ให้ผู้ยืมเงินส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้

(1)  กรณีเดินทางไปราชการรวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินที่เหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง

(2) การยืมเงินทดรองราชการเพื่อปฏิบัติราชการนอกเหนือจาก (1) ให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่เหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน

ขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะจะได้ถูกต้องตามระเบียบค่ะ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. บุษบา หรัญรัตน์ พูดว่า:

  ขอบคุณมากค่ะ
  สำหรับแนวปฏิบัิตที่ดี

 2. chutima.s พูดว่า:

  รู้หลักการยืมแล้วค่ะจะนำไปปฏิบัติตามนะค่ะ

You must be logged in to post a comment.