0

ระบบและกลไกการปฏิบัติงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบาย

เนื่องจากงานสารบรรณ กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ กองกลาง  เป็นศูนย์กลางในการบริการและบริหารงานด้านหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบและกลไกการปฏิบัติงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ
กองกลาง เกี่ยวกับหนังสือราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอก หนังสือส่งออกของหน่วยงานภายในที่เสนออธิการบดีลงนามและขอออกเลขหนังสือ หนังสือของหน่วยงานภายในและหนังสือภายนอก (ต้นฉบับ) ที่เกษียนสั่งการแล้วฝากส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หนังสือของหน่วยงานภายในฝากส่งทางไปรษณีย์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับจดหมายลงทะเบียน EMS พัสดุรับจากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอกันทรวิชัย ไปรษณีย์โนนศรีสวัสดิ์ ไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น  เพื่อส่งให้หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ มีหลักฐานครบถ้วน และหนังสือได้ส่งถึงหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานทันกำหนดเวลาตามวัตถุประสงค์ของหนังสือนั้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.