0

ระบบและกลไกการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ

คำอธิบาย :

ระบบและกลไกการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษา ยืมและทำลายหนังสือราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่งานสารบรรณกองกลาง มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการและบริหารหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานภายนอก หนังสือภายใน หนังสือภายนอก หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ ข่าว แถลงการณ์) ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ ได้แก่ การเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัติในรูปกระดาษ/อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้น การสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น และการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือขอทำลาย เป็นต้น เพื่อให้การจำแนกหมวดหมู่เอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร (ต้นฉบับ/สำเนาคู่ฉบับ) ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือป้องกันเอกสารสูญหาย สามารถสืบค้นข้อมูลและใช้เอกสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.