0

การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-EDS)

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ คณะวิทยาศาสตร์ และงานสารบรรณ กองกลาง (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2527/2552) เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเริ่มพัฒนาระบบเมื่อปลายปี 2551 ทดลองใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ใช้ระบบจริงในวันที่ 5 มกราคม 2552 การพัฒนาระบบงานตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ใช้งานทั่วไป ปี 2553  เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ปี 2554เป็นเวอร์ชั่น 2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งานสารบรรณทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประจำปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 ประจำปี 2556 หมวดเงินอุดหนุน การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีละ จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ปี 2555 และปี 2556โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเอกสารจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่าน SMS (Short Message System) จำนวนเงิน 71,040 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) และจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตามลำดับ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Electronic Document System Mahasarakham University)  เป็นระบบที่มีการคิดวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาโปรแกรม สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  โดยการรับส่งเอกสารไปยังผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ทางระบบเครือข่าย Internet ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ใช้งานจำนวนหลายรายสามารถเข้าใช้งานไฟล์เดียวกันในเวลาพร้อมกัน ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถติดตามเอกสาร รวมถึงการแจ้งเตือนเอกสารไปยัง e-mail ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และลดปริมาณการใช้กระดาษ มีความปลอดภัยสูง ข้อมูลผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลระบบงาน

กองกลาง โดยงานสารบรรณ เป็นหน่วยงานกลางที่ใช้ระบบงาน ได้แก่ การบันทึกข้อมูลรับส่งหนังสือรับเข้าจากภายนอก การบันทึกข้อมูลออกเลขหนังสือ การนำเอกสารราชการเข้าสู่ระบบงานโดยการสแกน อัพโหลดไฟล์ การรับส่งเอกสารต่างหน่วยงาน การสืบค้น การติดตาม การทำลายหนังสือ การวิเคราะห์ ประสานงานและแนะนำการใช้งานทั่วไปให้กับผู้ใช้งาน เป็นต้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.