0

“คนที่น่ารัก” ตามหลักพระพุทธศาสนา

“คนที่น่ารัก” ตามหลักพระพุทธศาสนามี 9 ประการ คือ

1)ไม่เป็นคนอวดดี 2)ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3) เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4) รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5) พูดจาอ่อนหวาน 6) เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7) เป็นคนกตัญญูกตเวที 8)เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9)เป็นคนมีนิสัยสุขุม รอบคอบ ไม่ยกตนข่มท่าน

จากหนังสือ..ท่านพุทธธาสภิกขุ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.