1

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุกคณะวิชา

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และทุกคณะวิชา ได้แก่

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,
คณะเภสัชศาสตร์,

คณะสาธารณสุขศาสตร์,
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์,
คณะวิทยาการสารสนเทศ, สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะเทคโนโลยี, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์,

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์,
คณะการบัญชีและการจัดการ,

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม,
คณะศึกษาศาสตร์,

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง,

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์,
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
 

ตั้งแต่วันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. kamphanat.a พูดว่า:

  อ่านรายงานผลการตรวจประเมินรอบสาม มมส ได้ที่เว็บไซต์ http://www.qa.msu.ac.th/qa_th/index.php
  (ซ้ายมือ) เมนู “ผลประเมินภายนอก” และ เมนูย่อย “ผลประเมินรอบสาม” ครับ
  กัมปนาท

You must be logged in to post a comment.