0

โครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลโครงการให้ทุนสนับสนุนปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound  Internship)   ขณะนี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิตมมสระดับปริญญาตรีทุกคนได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกประสบการณ์งานกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU)  เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกัน  ตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 4 เดือน โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาจะพิจารณาคัดเลือกให้ทุนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iroffice.msu.ac.th

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.