0

ทุนการศึกษาดีๆ USCO (UMAP Student Connection Online Project 1/2556)

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UMAP) ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Student Connection Online (หรือ USCO)ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียดการสมัครรับทุนดังต่อไปนี้

                      ลักษณะทุน

                     1. เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ UMAP ในประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

                     2. นิสิตผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในต่างประเทศ (Host University) มหาวิทยาลัยเจ้าภาพบางแห่งอาจพิจารณาจัดหาที่พักฟรีให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

                     3. นิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนตามจำนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด (Host University) เป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา และต้องมีการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Home University)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้

                  2.1 ระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 2.75

      2.2 ระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 3.00

  3. มีความพร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับระหว่างประเทศ, ค่าครองชีพ, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าธรรมเนียมวีซ่าและหนังสือเดินทางเป็นต้น

   4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ใช้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

  5. ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตนเอง

         เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร (ดังเอกสารแนบ)

  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร (Transcript)

  3. สำเนาผลการทดสอบภาษา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร

                     1. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 ฝั่งกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

                     2. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4241 หรือทางอีเมล์ chuasawat@gmail.comและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://umap.org หรือ คลิกที่นี่

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.