0

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลเพิ่มบารมีให้กับตนเองในงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ จึงเรียกวันมาฆบูชา อีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตแปลว่า การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ 4 ดังนี้
1. วันที่ประชุมนั้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. วันนั้นมีพระอรหันต์ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
3. พระอรหันต์เหล่านั้น เป็นผู้ทรงคุณวิเศษ ได้บรรลุอภิญญาทุกองค์
4. พระอรหันต์เหล่านั้นเป็นเอหิภิกขุ ที่ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
ซึ่งในวันดังกล่าว องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง”โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์ครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มา 9 เดือน โดยพระพุทธองค์ได้วางหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดร่วมปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โดยงานพิธีการและกิจการพิเศษ ได้จัดรถรับส่งผู้ไปร่วมงาน 2 จุด ดังนี้
- จุดที่ี 1 รับบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารบรมราชกุมารี รถออกเวลา 14.00 น. และแวะรับ จุดที่ 2 ม.เดิม บริเวณป้อมยาม ม.เดิม เวลาประมาณ 14.20 น.
ในโอกาสที่วันสำคัญของพระพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ด้วยการถือศีล ภาวนา และละเว้นจากอบายมุขทุกประการ ทั้งนี้ ขออานิสงส์ผลบุญที่ทุกท่านมีจิตอันบริสุทธิ์ที่มีความตั้งใจกระทำความดีประสบผลสำเร็จในทุก ๆ ด้านของการดำเนินชีวิตด้วยเทอญ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.