5

ภาพบรรยากาศ รอบตัดสิน การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. kamphanat.a พูดว่า:

  ถ้าเทียบองค์ประกอบของการจัดงานครั้งนี้กับการประชุมวิชาการ นั้น ก็ถือว่าเป็นการประกวดระดับชาติ คือ
  1. มีสถาบันต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลงานเข้าร่วม
  2. คณะกรรมการตั้งแต่ 25% เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  แต่ใช้งบประมาณ เพียง 30000 บาท ในการจัดเวทีเทียบเท่าระดับชาติ
  ในการตัดสินรอบแรกจากเอกสารที่ส่งมา 16 โครงการ คัดเลือกเหลือ 10 โครงการ เพื่อมานำเสนอผลงานประกวดรอบตัดสิน ดังนี้
  - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 เรื่อง
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 เรื่อง
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 เรื่อง
  - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 เรื่อง
  - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 1 เรื่อง
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 เรื่อง
  - สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 1 เรื่อง
  - วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 เรื่อง
  ผู้เข้ารับฟังประมาณ 200 กว่าคนต้นๆ ทั้งอาจารย์และนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันต่างๆ
  ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เงินรางวัลอันน้อยนิด (ที่ 1-3000 บาท, ที่ 2-2000 บาท, ที่ 3-1000 บาท) แต่อยู่ที่เด็กได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคนฟังสองร้อยกว่า และนิสิตนักศึกษาได้ฟังเรื่องเล่าจากเพื่อนๆทั้ง 10 โครงการ

 2. kamphanat.a พูดว่า:

  คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 6 ท่าน คือ
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข ประธานกรรมการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รองประธานกรรมการ (คณะบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
  3. นายพนัส ปรีวาสนา กรรมการ (กองกิจการนิสิต)
  4. อาจารย์ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ กรรมการ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)
  5. อาจารย์บุษญา แสงแก้ว กรรมการ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม)
  6. อาจารย์พวงผกา คุณสิทธิ์ กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
  ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.จินดา งามสุทธิ

 3. kamphanat.a พูดว่า:

  ผลการประกวด
  รางวัลที่ 1 ได้แก่ โครงการ”กล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน เรื่อง คลับบ้านนาสปาชุมชน” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รางวัลที่ 2 ได้แก่ โครงการเสื่อกก เสื่อชีวิต เสื่อเศรษฐกิจ เสื่อบ้านแพง จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รางวัลที่ 3 ได้แก่ โครงการบูรณาการงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม จากวิทยาลัยศรีพยาบาลมหาสารคาม
  หากแต่ละโครงการตีโจทย์การประกวดไม่แตก คือ แนวปฏิบัติที่การนำ กระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการจัดกิจรรม ถึงแม้จะเป็นโครงการที่เคยได้รางวัลจากเวทีต่างๆมาแล้วก็ตาม ถ้าตีโจทย์และนำเสนอไม่ต้องประเด็นก็ไม่อาจจะได้รางวัลในเวทีนี้ เพราะโจทย์หรือวัตถุประสงค์ของการประกวดแตกต่างกัน

 4. kamphanat.a พูดว่า:

  ข้อเสนอแนะจากท่านอธิการบดีและคณะกรรมการตัดสิน ในการจัดครั้งต่อไป อาทิ
  1. นำโครงการนี้บรรจุเข้าไว้ในแผนของมหาวิทยาลัยของแต่ละปี
  2. มีการนำเสนอโปรเตอร์ของแต่ละสถาบัน และมีรางวัลโปรเตอร์ดีเด่น หรือการนำเสนอดีเด่น เพิ่มจากรางวัลหลัก
  3. จัดร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร
  4. การตีโจทย์ของผู้เข้าประกวดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้เสนอผิดประเด็นของการให้คะแนนตัดสิน
  5. ระยะเวลาการนำเสนอของแต่ละโครงการมีจำกัด (นำเสนอ 10 นาที และกรรมการซักถาม 5 นาที)

 5. panatung พูดว่า:

  เยี่ยมมากนะคะ

You must be logged in to post a comment.