0

แจ้งการงดให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดกาจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี  2555 ในวันศุกร์ที่  5  เมษายน 56 นี้  เพื่อให้การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานพิธีฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           งานบริการทั่วไป กองอาคารสถานที่ จึงใคร่ขอแจ้งงดให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดเตรียมสถานที่      เพื่อจักได้ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดเตรียมงานพิธีฯ ให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี  ในระหว่างวันที่ 11  มี.ค.  56 – 10  เม.ย.  56 และได้โปรดแจ้งบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.