0

การเตรียมความพร้อมก่อนไปสมัครงาน

ปัจจุบันนี้ตำแหน่งงานว่างกับจำนวนคนว่างงานแตกต่างกันสิ้นเชิง ศูนย์ประสานงานจัดหางานมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการหางานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนออกตลาดแรงงาน ส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสมัครงานที่จะขาดไม่ได้เลยคือการเขียนประวัติส่วนตัว(Resume)ท่านวิทยากรได้ให้คำแนะนำหลักในการเขียนไว้ดังนี้ 1. เขียนเป็นภาษาอังกฤษ    2.ประวัติการศึกษาเขียนจากระดับสูงสุดไปหาต่ำสุด   3.ภูมิลำเนา   4.ถ้าเป็นผู้ชายให้ระบุการผ่านการเกณฑ์ทหาร   5.ความถนัดเฉพาะ ความสามารถพิเศษเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครและอื่นๆ   6.ประสบการณ์การทำงาน   7. ความสามารถทางภาษาหรือผ่านการทดสอบภาษา  8.ความเป็นนักกิจกรรมสมัยเป็นนิสิตหรือที่ทำงานเดิมที่แสดงถึงภาวะผู้นำ 9. การระบุชื่ออาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา ที่สามารถรับรองให้ได้(ข้อควรระวังจะต้องเลือกคนที่ไว้งางใจได้จริงๆที่มีความเมตาเราเท่านั้น)  นอกจากนี้จะต้องศึกษาองค์กรหรือสถานประกอบการได้แก่กิจการที่ทำ  วัฒนธรรมองค์กร ที่เราจะไปสมัครเป็นอย่างดีเหมือนกับคำที่ว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  เรื่องบุคลิกภาพการนั่งตัวตรงในแบบสำรวมไม่เขยาขา หรือเงะแกะเกาขณะสัมภาษณ์  การแต่งกายให้เรียบร้อยตั้งแต่หัวจรดเท่า  การควบคุมอารมณ์วุฒิภาพวะเพื่อการการทดสอบการควบคุมอารมณ์เป็นต้น สิ่งที่ได้รับมาเพียงบางส่วนเท่านั้นก็ขอนำมาฝากแก่ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สมัครงานแล้วจะนำเสนออีกในโอกาสต่อไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.