0

การขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา มมส ต้องทำอย่างไร

     การขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา มมส  นั้น ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ที่นำเอกสารไปชำระเงินแล้วถือว่าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสมบูรณ์  ดังนั้น  หากนักเรียนนักศึกษามีความต้องการที่จะไปสมัคร Admissions (เลือก 4 อันดับ) นั้น  จะต้องขอสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556 โดยกองทะเบียนและประมวลจะรวบรวมข้อมูล  และจะส่งรายชื่อนิสิตปัจจุบันที่รายงานตัวเข้าศึกษาเรียบร้อยให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  เพื่อตัดสิทธิ์  เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอสละสิทธิ์  ได้แก่ 1.  คำร้องขอสละสิทธิ์  โดยจะต้องมีเนื้อความระบุสาขาวิชาที่ได้รายงานตัวเข้าศึกษา  เหตุผลในการขอสิทธิ์  ลงลายมือชื่อผู้ขอสะสิทธิ์  และลายมืออชื่อผู้ปกครองเพื่อยืนยันในการขอสะสิทธิ์  2. สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องขอผู้ของสละสิทธิ์  3 . สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ปกครอง 4. สำเนาเอกสารในการชำระเงินในการรายงานตัวเข้าศึกษา

สามารถยื่นเอกสารขอสละสิทธิ์ได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-75423 หรือ 043754333 ต่อ 1208-1210

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.