1

e-GP คืออะไร

e-GP คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) เป็น
ระบบงานที่จัดท าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ
ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็น
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีระบบบริหาร
จัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของ
หน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
รูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความ
ซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตาม
ข้อมูลได้แบบ Online Real time ใน
ระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณได
(มีคู่มือ e-GP มากฝากด้วยนะค่ะเปิดอ่านและลองทำดู)คู่มือ e-GP
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. จุฑารัตน์ ทันพรม พูดว่า:

    ได้รับหนังสือจากกองคลังและพัสดุให้ทำเกี่ยวกับระบบ e-GP อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าให้ทำอะไร เพราะพึ่งเคยได้ยินและรู้จักวันนี้แหล่ะค่ะ ก็เลยหาคู่มือมาดูใครทำเป็นช่วยทีนะค่ะ

You must be logged in to post a comment.