0

วงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle)

วงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle) หรือ กระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

1. การจัดทำงบประมาณ

 • การจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประธานควรเป็นผู้บริหารที่สามารถมอบหมายนโยบายและมีความรู้ด้านงบประมาณ ส่วนคณะทำงาน คือผู้ทำหน้าที่วางแผนงานเพื่อประเมินรายรับ และประมาณการรายจ่ายผู้แทนส่วนกลางที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการผู้แทนจากฝ่ายบัญชีและการเงินที่จะช่วยตรวจสอบรายละเอียดงบการเงินและงบกระแสเงินสด
 • การกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดเตรียมรายละเอียดงบประมาณของ
  หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อปฏิบัติร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ
 • การตรวจสอบรายละเอียดของแบบร่างงบประมาณรายรับ
  รายจ่ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใช้พิจารณาต่อไป

2.การอนุมัติงบประมาณ มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนนำ เสนอคณะกรรมการบริหารซึ่งอาจมีการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขให้ปรับปรุงก่อนประกาศใช้เป็นงบประมาณประจำปีต่อไป

3. การบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการบริหารงบประมาณถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จะแปลงแผนงาน ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมผู้บริหารในทุกระดับชั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อมูลต่างๆตั้งแต่ขั้นแผนงานจนถึงขั้นงบประมาณ ตลอดจนควรเป็นผู้มีส่วนตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดทำแผนงานและงบประมาณดังกล่าวเพื่อที่เมื่อต้องลงมือปฏิบัติงานจะได้เข้าใจภาพรวมในการบริหารจัดการซึ่งจะทำให้กิจการสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบอีกทั้งหากมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรตลอดจนกำกับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและการควบคุมต้นทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นกับองค์กรธุรกิจด้วย

4. การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในช่วงเวลาที่กำหนดว่าสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรและมีความจำเป็นต้อง ปรับปรุง หรือทบทวนแผนงานหรือไม่นับเป็นขั้นตอนสำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องทำหน้าที่ติดตามประเมินผลดังกล่าว ทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.