0

เทคนิคการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดการงบประมาณถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรเพราะงบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ การคำนึงถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเช่นไรให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งบประมาณประหยัดที่สุดโดยการตั้งคำขอจะต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง และต้องตั้งอยู่บนหลักการประหยัด ซึ่งสรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญๆ ดังนี้

1.ทบทวนการดำเนินงานและการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งจะต้อง กำหนดให้สอดคล้องตามภารกิจขององค์กร และภารกิจที่ได้รับมอบหมายความ สัมพันธ์กับเป้าหมาย ซึ่งสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ และต้องคาดการณ์ให้ได้ว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์อย่างไร ทั้งนี้การวิเคราะห์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลศักยภาพ และความพร้อมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. การจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเบิกจ่ายให้กับบุคลากรตามสิทธิเป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อความคงอยู่ขององค์กร ประกอบด้วย

2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรตามระเบียบ อาทิ เงินเดือน ค่าจ้างประจำค่าจ้างชั่วคราวของลูกจ้างที่ประจำในต่างประเทศ และเงินพิเศษอื่นๆที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่ง  เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินช่วยเหลือการครองชีพ  ค่าเช่าบ้าน และอื่นๆ

2.2 ค่าใช้จ่ายประจำของสำนักงาน ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าระบบสาธารณูปโภค

3. การจัดทำรายละเอียดวงเงินคำของบประมาณขององค์กร จะประกอบด้วยรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นและรายจ่ายตามภารกิจหรือยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ จำแนกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.