0

ความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก

ความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก

ความแตกต่างของหนังสือที่มักเป็นปัญหาในการเลือกใช้ ได้แก่ หนังสือภายในและบันทึก  ต่างก็ใช้กระดาษบันทึกข้อความเหมือนกัน  เมื่อเห็นคำว่า  บันทึกข้อความ  จึงคิดว่าเป็นบันทึกทั้งหมด  ความจริงแล้วบันทึก  อาจใช้กระดาษอื่นก็ได้  หรือมีแต่ เรียน  ไม่มี  เรื่อง  ก็ได้  กล่าวคือมีตั้งแต่ระดับเป็นทางการ  จนถึงระดับไม่เป็นทางการ  แต่หนังสือภายในจะต้องมีความเป็นทางการ (ที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก) เพียงแต่เป็นการติดต่อของหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกันเท่านั้น

หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  และ  บันทึก  มีความแตกต่างกันบางประการ  ซึ่งมักเข้าใจผิดกันอย่างมากว่า  ควรจะใช้หนังสือประเภทใดในกรณีใด  จึงขอสรุปให้เห็นความแตกต่างดังต่อไปนี้

 

หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน

บันทึก

1. ติดต่อระหว่างกระทรวงหรือติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลอื่น2. ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  หรือ  ผู้ได้รับมอบหมาย3.  ใช้รูปแบบหนังสือภายนอกใช้กระดาษครุฑ  มีเรื่อง เรียน  และอ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี)4.  เป็นพิธีการเต็มรูปแบบ  ออกเลขทุกครั้ง 

5.  ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย

6.  มีสำเนาคู่ฉบับและสำเนาครบถ้วน

1.  ติดต่อระหว่างกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเดียวกัน2.  ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  หรือผู้ได้รับมอบหมาย3.  ใช้รูปแบบหนังสือภายใน  ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  มีเฉพาะ เรื่อง  กับ  เรียน4.  เป็นทางการ  ออกเลขที่  แต่เป็นพิธีการน้อยกว่า

 

5.  ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย

6.  มีสำเนาคู่ฉบับและสำเนา

1.  ติดต่อภายในกรมเดียวกัน2.  หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ก็สามารถลงนามได้3.  ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  หรือกระดาษอื่นก็ได้  อาจไม่มี  เรื่องก็ได้

 

4.  เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

ก็ได้  ออกเลขที่ภายใน  หรือไม่มีเลขที่ก็ได้

5.  พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้

6.  อาจไม่มีสำเนาก็ได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.