0

ส่วนลงท้าย หนังสือราชการ

ส่วนลงท้าย

การเขียนส่วนลงท้ายควรเป็นประโยคสั้น ๆ   เป็นการสรุป เน้นย้ำ และจะต้องตรงกับเรื่อง

เรื่อง

คำลงท้าย

1.  ขออนุญาต  หรือขออนุมัติ  ก.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วยจะขอบคุณยิ่ง
2.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ก.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบข.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดำเนินการต่อไป
3.  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ก.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบข.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และดำเนินการต่อไปด้วย  จะขอบคุณยิ่ง
4.  ส่งข้อมูล ก.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
5.  เชิญเป็นวิทยากร  ก.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญด้วย  จะขอบคุณยิ่งข.      กรมหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้
6.  ขอความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์  ก.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ  ขอขอบคุณข.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ (อนุเคราะห์)  ด้วย

จะขอบคุณยิ่ง

ค.      (สถาบัน)  หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

7.  ซักซ้อมความเข้าใน  ยืนยัน  หรือให้ดำเนินการ ก.      จึงเรียนซักซ้อมมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันข.      จึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดเข้าใจให้ตรงกัน

ค.      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ง.       จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  จะขอบคุณยิ่ง

8.  ตอบปฏิเสธ ก.      จึงเรียนมาเพื่อ (โปรด) ทราบข.       จึงเรียนมาเพื่อ (โปรด) ทราบ  และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.