0

หนังสือสั่งการ

ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไวโดย
เฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิดไดแกคําสั่งระเบียบและขอบังคับ
 3.4.1) คําสั่งคือบรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษ
ตรา
 3.4.2) ระเบียบ คือบรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไมก็ไดเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจําใชกระดาษตราครุฑ
 3.4.3) ขอบังคับ คือบรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่
บัญญัติใหกระทําไดใชกระดาษตรา
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.