1

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน
(อ้างอิงจากบทสวดมนต์ของพระธรรมสิงหบุราจารย์: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
บูชาพระรัตนตรัย
อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

กราบพระรัตนตรัย
อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโตภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระรัตนตรัย
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ไตรสรณคมน์ (พุทธัง ธัมมัง สังฆัง)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโนโลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ (พุทธคุณ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (ธรรมคุณ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สะาวะกะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิอัฏฐะ ปุริสะปุคคะลาเอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโยทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตังทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา ภะวะตุเต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะสะตุ เต(เม) ชะยะมังคลานิฯ

กัตตะวา กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียาจิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโต
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธังมะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ

ทุคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง พรัหมัง* วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต (เม) ชะยะมังคะลานิฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโนทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ
จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ
*พรัหมัง อ่านว่า พรัมมัง (ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากเมเป็น เต)
มหาการุณิโก
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะสัพพะปาณินัง ปูเรตวาปาระมี สัพพา ปัตโต
สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเลอะปะรา
ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเกสัพพะพุทธานัง อัคคุปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง
สุหุฏฐิตังสุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐัง พรัหมะ*จาริสุ ปะทักขิณัง กายากัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ (เม)
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวะตุ เต(เม)
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต(เม)
อิติปิโส (เท่าอายุ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
แผ่เมตตาให้กับตัวเอง
อะหัง สุขิตาโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกขาโหมิปราศจากความทุกข์
อเวรา โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชฌา โหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีฆา โหมิปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวร
จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย
แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป
ด้วยอนิสงค์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลาดจนวงศาคณาญาติ
และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้ามีความสุข ความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

บทแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
 บทอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตาโหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดา บิดา ของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าเจ้า ขอให้ญาติ ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุสุขิตาโหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เปตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตรทั้งหลายทั้งปวง ขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เวรีนังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพ เวรี
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
อิทัง สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้
ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้
แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ.

ขอขอบคุณ
-http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=functionaltextiles&month=22-01-2013&group=16&gblog=1
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. jamel3oy พูดว่า:

    หวัดว่าท่านไดที่เข้ามาอ่านคงจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ครับ และขอขอบคุณที่เข้ามาอ่านคับ…

You must be logged in to post a comment.