0

เกร็ดความรู้เรื่องงานพัสดุ “สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ”

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับงานพัสดุที่น่าสนใจ ได้ผมได้เข้าไปอ่านเจอในเว็บไซต์ http://www.athiwat.com  เรื่อง สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ลองอ่านๆ กันดูนะครับ

สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 26 ได้กำหนดการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุ หรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง

(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อ หรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย

ปัจจุบันสิทธิพิเศษของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

(1) ประเภทบังคับ หมายถึง สิทธิพิเศษที่บังคับ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษโดยตรงเท่านั้น

(2) ประเภทไม่บังคับ หมายถึง สิทธิพิเศษที่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหน่วยงานที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่ก็ได้

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่างๆ ต้องคำนึงถึงสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิพิเศษประเภทบังคับ ที่บังคับให้ต้องจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่ได้รับสิทธิพิเศษ หากไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานดังกล่าว ก็จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏว่าบางหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษ ถือไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษ หรือได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องใด เงื่อนไขใด ดังนั้น ในชั้นนี้ จึงได้รวบรวมรายชื่อสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เท่าที่ตรวจสอบได้ทั้งประเภทบังคับ ไม่บังคับ และที่ยกเลิกแล้วมาเผยแพร่เป็นความรู้ เพื่อใช้ประกอบการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องต่อไป อย่างไรก็ดี โดยที่ปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการสิทธิพิเศษอยู่ในระหว่างดำเนินการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่หมดความจำเป็นแล้ว หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีอีกหลายเรื่อง และหลายหน่วยงานด้วยกัน ดังนั้น จึงขอให้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่มีมติในเรื่องดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ (www.cabinet.thaigov.go.th) ของสำนักนายกรัฐมนตรี และเว็บไซต์ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการจัดหาทุกครั้งด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ http://www.athiwat.com

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.