0

ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการประชุม

ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการประชุม

1.  ชื่อรายงานและผู้จด  มีการใช้คำต่างๆ ไม่ตรงกัน  ควรใช้ให้เป็นมาตรฐาน คือ รายงานการประชุม  และผู้จดรายงานการประชุม

2.  ชื่อการประชุม บางแห่งตั้งชื่อการประชุมไม่เหมาะสม

3.  วันที่และสถานที่ประชุม บางครั้งวันและวันที่ไม่ตรงกัน

4.  วันเวลาประชุม มีการใช้คำว่า เปิด  ปิดประชุม ที่ถูกควรใช้คำว่า เริ่มประชุม และเลิกประชุม ส่วนคำว่า เปิด-ปิด ควรใช้ในกรณีของประธาน คือ ประธานกล่าวเปิด-ปิดการประชุม

5.  ผู้มาประชุม บางแห่งใช้ ผู้เข้าประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม ฯลฯ ควรใช้ให้เป็นมาตรฐาน คือผู้มาประชุม และผู้ไม่มาประชุม ส่วนผู้เกี่ยวข้องที่เข้าประชุม แต่ไม่ใช่กรรมการหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เรียกว่า ผู้เข้าร่วมประชุม

**ข้อบกพร่องอื่นๆ เช่น การใช้ภาษา การสรุปความ การตั้งหัวข้อ  การจัดระเบียบวาระ ฯลฯ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.