0

วัตถุ-วัสดุ-พัสดุ

วัตถุ-วัสดุ-พัสดุ

คำว่า วัตถุ มาจากคำภาษาบาลีว่า วตฺถุ ภาษาสันสกฤตว่า วสฺตุ แปลว่า สิ่งของทรัพย์ เรื่องราว ภาษาไทยรับคำว่า วตฺถุ จากภาษาบาลี และรับคำว่า วสฺตุ จากภาษาสันสกฤต มาใช้ทั้งสองคำเป็นคำว่า วัตถุ และวัสดุ และยังแผลงคำว่า วัสดุ เป็นคำว่า พัสดุ อีกคำหนึ่งด้วย ในภาษาไทย ใช้คำทั้งสามในความหมายที่ต่างกัน

วัตถุ ใช้ในความหมายว่า สิ่งของ สิ่งที่คงอยู่ถาวร เช่น วัตถุโบราณคงอยู่มาหลายพันปี คำว่า วัตถุ มักใช้ในความหมายที่เป็นความรวมหรือเป็นนามธรรม เช่น นักเขียนชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาวัตถุดิบมาสร้างผลงานของเขา ถ้าจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเราต้องคำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบที่จะมาป้อนโรงงานด้วย ปัจจุบันเราส่งเสริมวัตถุนิยมมากไป คนเราจึงมีแต่ความโลภไม่รู้จักพอ การดำเนินงานใดๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เราควรหัดให้นักศึกษาพิจารณาปัญหาตามวัตถุวิสัยมากกว่าตามอัตวิสัย

วัสดุ ใช้ในความหมายว่า สิ่งของ ของใช้ที่ใช้ในเวลาสั้นๆ สิ่งของที่ใช้หมดไปหรือใช้แล้วกลายรูปเป็นสิ่งอื่น เช่น เครื่องใช้อย่าง กระดาษ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ ใช้ว่า วัสดุสำนักงาน ปูนซีเมนต์ หิน อิฐ ซึ่งใช้สร้างอาคารบ้านเรือน เรียกว่า วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่สามารถทนไฟได้ เรียกว่า วัสดุทนไฟ ในโรงพยาบาลมีงบประมาณซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นจำนวนมาก การเก็บรักษาและขนย้ายวัสดุไวไฟต้องทำอย่างรอบคอบ

พัสดุ ใช้ในความหมายว่า สิ่งของ เครื่องใช้ หีบห่อ เช่น หน่วยงานที่ดูแลเครื่องใช้สำหรับองค์กรมักเรียกว่า แผนกพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้มีหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จำหน่ายจ่ายแจก และดูแลการบริการให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้พัสดุนั้นๆ ในกิจการขนส่งทางไปรษณีย์ใช้คำว่า พัสดุภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ หมายถึงหีบห่อสิ่งของและการจัดส่งหีบห่อนั้นๆให้ไปถึงผู้รับอย่างรวดเร็วและปลอดภัยทางไปรษณีย์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.