1

คำว่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แตกต่างกันอย่างไร

ในการทำงานมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แต่หลายคนยังมีความสับสนว่าประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แตกต่างกันอย่างไร  การทำงานที่ประสบผลสำเร็จวัดได้จากประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล  เป็นข้อสงสัยที่ได้รับฟังเสมอ  ๆ
ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อความเข้าใจ จึงขออธิบาย ดังนี้
1. ประสิทธิภาพ  (Efficiency )
 1.1 หมายถึงกระบวนการดำเนินงาน ที่มีลักษณะดังนี้
  1.1.1 ประหยัด  (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน(Cost)   ประหยัดทรัพยากร (Resources)  และประหยัดเวลา (Time)     �
  1.1.2 เสร็จทันตามกำหนดเวลา  (Speed)
  1.1.3 คุณภาพ (Quality)  โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดำเนินงาน กระบวนการผลิต(Process)ที่ดี  และมีผลผลิต (Output) ที่ดี   �
 1.2 การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดำเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงาน
ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด
2.ประสิทธิผล  (Effective )
 2.1 หมายถึงผลสำเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์  (Objective) หรือเป้าหมาย  (Goal)  และเป้าหมายเฉพาะ  (Target) ได้แก่
                 2.1.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  จะกำหนดชนิดประเภทและจำนวนของผลผลิต  สุดท้ายต้องการที่ได้รับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นลง
  2.1.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานนั้น  ๆ
 2.2  มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดำเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่         �
 2.3  มีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน
สรุป
กล่าวได้ว่าการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ จะต้อง มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วย

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. SANSABB พูดว่า:

    ต้องขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ ถึงความแตกต่าง ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเข้าใจว่ามีหลายคนใช้สองคำนี้ควบคู่กันอยู่เสมอเวลาทำกิจกรรมหรือโครงการ โดยไม่รู้ความหมาย แต่ขอเสริมอีกนิดนะครับ ว่า การพิจารณาประสิทธิภาพนั้นจะกระทำหลังจากพิจารณาประสิทธิผล นั่นคือ ประสิทธิภาพของงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกิดภายหลังประสิทธิผล
    ดังนั้นหากงาน โครงการ หรือกิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

You must be logged in to post a comment.