0

การพูด เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

การพูดจึงเป็นการสื่อสารสองทาง คือ มีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

“ศาสตร์” หมายถึงการพูดจะต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ใช้สอน ถ่ายทอด ปฏิบัติ ฝึกฝน
เช่นเดียวกับหลักวิชาแขนงอื่นๆ

“ศิลป์” หมายถึง การพูดเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล
นอกจากนี้การพูดยังจัดเป็นทักษะและวิชาชีพอีกประการหนึ่ง
ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี้

- ที่ว่าเป็นศาสตร์
เพราะ เป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์ มีทฤษฎีให้เรียนรู้และถ่ายทอดกันได้

- ที่ว่าเป็นศิลป์
เพราะ ต้องนำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติให้เกิดความไพเราะสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟัง

- ที่ว่าเป็นทักษะ
เพราะ การพูดต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญจึงจะใช้ประโยชน์ได้ดี
ยิ่งชำนาญมากเท่าใดก็ยิ่งพูดดีขึ้นเท่านั้น

- ที่ว่าเป็นวิชาชีพ
เพราะ ทุกๆ อาชีพใช้ภาษาพูดเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร ถ้าพูดดีเป็นศรีสง่าตนเอง ประกอบอาชีพใดๆ                                                                                                                                 ก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าพูดไม่ดีจะมีแต่ความเสื่อมและเกิดอันตรายแก่ตนเองเช่นกัน

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โบราณว่า

หนังสือตรี มีปัญญา ไม่เสียหลาย

ถึงรู้มาก ไม่มีปาก ลำบากตาย

มีอุบาย พูดไม่เป็น เห็นป่วยการ

ถึงเป็นครู รู้วิชา ปัญญามาก

ไม่รู้จัก ใช้ปาก ให้จัดจ้าน

เหมือนเต่าฝัง นั่งซื่อ ฮื้อรำคาญ

วิชาชาญ มากเปล่า ไม่เข้าที

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.