0

เทคนิคการประสานงานที่ดี

เทคนิคการประสานงานที่ดี

           เทคนิคการประสานงาน เพื่อความร่วมมือระหว่างบุคคล ได้แก่
1. รู้เขารู้เรา พยายามผูกมิตรในโอกาสแรก และให้การช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
2. รู้จักขอความร่วมมือและรู้จักให้ความร่วมมือ
3. งดเว้นการนินทาว่าร้ายผู้อื่น โดยให้แทนที่ด้วยการสรรเสริญและให้คำชมเชยเมื่อได้พบหรือรับทราบการทำความดี
4. มีการนิเทศงานที่ดี เคารพในอำนาจ หน้าที่ของกันและกัน งดเว้นการปัดความ
รับผิดชอบ หรือโยนความผิดให้ผู้อื่น
5. เข้าใจข้อจำกัด ปัญหาของกันและกัน เมื่อมีปัญหาให้บอกกล่าว และแนะนำกัน
6. ยินดีรับฟังคำติชม รับฟังคำแนะนำ ความเห็นของคนอื่น แม้ไม่เห็นด้วยก็ควรฟัง
7. พยายามทำงานของตนให้เสร็จทันเวลา
             ข้อแนะนำในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่
                                 1. ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. รับทราบปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่วยงานที่ต้องประสานงาน
3. สร้างความคุ้มเคยกับหัวหน้าหน่วยงานอื่น มีการร่วมประชุมหารือ หาข้อกำหนดที่เป็นที่ยอมรับระหว่างกัน อาจจัดให้มีการประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน
4. เมื่อเกิดเหตุการณ์เข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด ให้รีบค้นหาสาเหตุและร่วมกันช่วยกันแก้ไข
5. มีการวางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อสร้างความรับรู้ร่วมกัน

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.