0

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงละเอียด

หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว  ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ผลงานที่ทำตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ เช่น วิเคราะห์การลงทุนด้านบุคลากร 30 ปี ล่วงหน้า   จะต้องวิเคราะห์เชิงละเอียดก่อน จะต้องวิเคราะห์เป็นรายบุคคลมีการบรรจุรับราชการเมื่อไร  วันเดือนปีเกิด  วันที่เกษียณอายุราชการ ประเภทตำแหน่ง  งบประมาณที่ใช้ในการจ้าง  คณะ/หน่วยงาน  ช่วงเวลาที่สามารถขอผลงานทางวิชาการ  วุฒิการศึกษา  ระดับเงินเดือน/ค่าจ้าง   ค่าตอบแทน    จะต้องวิเคราะห์ในเชิงละเอียดเพื่อให้สามารถสรุปตามประเด็นที่ผู้รับบริการต้องการได้   เช่น  จำนวนพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน   จำนวนเงินที่จ้างตลอดปี  จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน  ประเภทของพนักงาน เป็นต้น  การวิเคราะห์เชิงลึกลงในรายละเอียดจะช่วยในการอำนวยความสะดวกสำหรับการวิเคราะห์ในระดับต่าง ๆ ได้ทั้งในภาพรวม  และจำแนกตามความต้องการ  อาจทำให้เสียเวลาบ้างแต่ผลที่ได้จะครอบคลุมความต้องการทุกมิติ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.