0

คนแผนกับชีวิตประจำวัน

 

                คนแผนส่วนใหญ่จะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ในฐานะที่เป็นคนแผนเคยวิเคราะห์ตนเองหรือไม่ว่าการดำเนินชีวิตประจำวัน ท่านมีแผนหรือไม่  เราเคยกำหนดเป้าหมายในแต่ละวัน หรือในการดำเนินชีวิตประจำวันไว้อย่างไร  ส่วนตัวคิดว่าการจะทำอะไรต้องตั้งเป้าหมายไว้เสมอ ยิ่งเป็นผู้บริหารด้านการวางแผนจะตั้งเป้าหมายในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ คิดไว้ล่วงหน้าว่า ว่า พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรภายใต้ระยะเวลาที่มีอยู่   กับภารกิจส่วนตัว ภารกิจตามหน้าที่ราชการ ทำอย่างไรจึงจะสามารถแบ่งกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลา เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   ผลการดำเนินงานอาจบรรลุเป้าหมายบ้างและมีส่วนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย   เราเคยทบทวนถึงสาเหตุและปัจจัยของการไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่  การทำงานที่ไม่คำนึงถึงเป้าหมายนั้นมักจะประสบผลสำเร็จยาก   เพราะฉะนั้นคนแผนจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็ถือว่าเป้าหมายนั้นสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.