0

เส้นทางสู่…….นักจิตวิทยา

 

มารู้จักกับเส้นทางของการเข้าสู่อาชีพ..”นักจิตวิทยา″

 นักจิตวิทยา
เป็นงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์
และใช้ความแข็งแรงทั้งทางร่างกายแลจิตใจ
อาชีพนี้ ถือว่า   เป็นอาชีพ
ที่มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในจำนวนที่น้อยกว่า
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
และอาจจะเป็นเพราะการคัดสรรบุคลากรที่ต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน  หรือ การเข้าสู่อาชีพแล้วไม่เหมาะกับตนเอง
หลายคนเบนเข็มทางด้านอาชีพนักจิตวิทยา

ไปสู่อาชีพอื่นๆ

 

ลักษณะงาน…… ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม  และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ 

ทำการวิเคราะห์ผลอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม ทางพันธุกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนในสังคม และมูลเหตุอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ  

1. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
มีความรอบคอบ ควบคุมอารมณ์มีความรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ดี  มีความปรารถนาดี และเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป

2.ใฝ่หาความรอบรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ มีเหตุผล

3. สามารวิเคราะห์ปัญหาได้ดี
ปราศจากความลำเอียงและเป็นผู้รักษาความลับได้เป็นอย่างดี4.
สนใจต่อพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและภาวะของสังคม

 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ศึกษาต่อในสาขาวิชาจิตวิทยา ทุกสาขา คณะศึกษาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์  ,คณะศิลปะศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา  

แนวทางในการประกอบอาชีพ

1.ทำงานเป็นครูแนะแนว

2.เป็นอาจารย์ให้คำปรึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บุคลากร

4. นักจิตวิทยาประจำศูนย์สุขวิทยาจิต

5. นักจิตวิทยาในโรงพยาบาลต่างๆ นักวิจัยสังคม, นักจิตวิทยาการศึกษานักจิตวิทยาในโรงงานอุสาหกรรม

6. นักจิตวิทยาตามองค์กรพัฒนาเอกชน

และสามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศในประเทศสถาบันอุดมศึกษา  ที่เปิดสอน ได้แก่ ม.จุฬาลงกรณ์ฯ

,ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   ม.มหาสารคาม,   ม.ขอนแก่น   ม.รามคำแหง, 

ม.นเรศวร ,  ม. เชียงใหม่  และ ม.สงขลานครินทร์   

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.