0

ความรู้เรื่อง “การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย”

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

  • ศึกษาปัญหาการวิจัย  ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
  • กำหนดรูปแบบเครื่องมือที่จะใช้
  • ทบทวนแนวคิดเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการวัด
  • พิจารณารูปแบบคำถาม (ปลายเปิด, ปลายปิด)
  • สร้างชุดของสิ่งเร้า (ร่างคำถาม)
  • ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ (Validity, Discrimination, Reliability and Objective)
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.