0

Google Loon อินเตอร์เน็ตสู่แดนไกล

[เอ.อาร์.ไอ.พี, www.arip.co.th] Google เดินหน้าโครงการกระจายอินเตอร์เน็ตสู่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารหรือสถานที่ที่อินเตอร์เน็ตยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยโครงการที่ใช้ชื่อว่า “Project Loon”

“Project Loon” เป็นโครงการของ Google ที่ใช้บอลลูนลอยขึ้นไปในอากาศในระดับ 60,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนภายในบอลลูนบรรจุไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าหมายในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ที่มีความเร็วระดับ “3G” หรือเร็วกว่าให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่อินเตอร์เน็ตยังไม่สามารถเข้าถึงได้หรือเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่ต้องยุ่งยากต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ถูกปล่อยจากบอลลูนจะครอบคลุมในรัศมี 40 กิโลเมตร โดยสัญญาณที่ถูกส่งจากบอลลูนจะต้องเชื่อมโยงกับเสาอากาศชนิดพิเศษบนภาคพื้นดินหรือเพื่อให้การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต Wi-Fi เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ Google ได้ทดลองปล่อยบอลลูนไปแล้ว 30 ลูก พร้อมใช้เทคโนโลยีสำหรับการควบคุมพลังงานลมและแสงแดด หลีกเลี่ยงปัญหาสภาพอากาศและเพื่อให้มันลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 100 วัน เริ่มทดลองเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์ล้วนๆ โดย Google หวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในอีกครึ่งค่อนโลกสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ที่มา  http://www.arip.co.th/news.php?id=416880

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.