8

“เกร็ดความรู้งานพัสดุ ที่ควรทราบ”

การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงานย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ งบประมาณ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์มีการดำเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดการดำเนินการค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อ/จ้าง แล้ว ใช้ว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานพัสดุ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในทางตรง เช่น ความเสี่ยงของผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ไม่ดำเนินงานที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ผิดนัดการส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้าง ละทิ้งงานจ้าง เพิกเฉยงานจ้าง ส่วนความเสี่ยงทางอ้อม เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ คือ น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น อีกทั้งกระบวนการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง อาจจะประสบปัญหาอื่นๆ อีก ดังนั้นหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย โรงเรียน กอง ควรศึกษาหาแนวทางหรือวิธีป้องกันและแก้ไขถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของตนทั้งการศึกษากฎ ระเบียบ การติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. sarinya.s พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะที่ให้เกร็ดความรู้ เรื่องงานพัสดุ

 2. screen158 พูดว่า:

  สำหรับตนเอง …..ความรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุฯ และคิดว่าการปฎิบัติงานด้านพัสดุมีขั้นตอนมากมาย และยุ่งยาก กลัวผิดระเบียบบ้าง นักวิชาการพัสดุที่ดีควรมีความรู้ และเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคในการปฎิบัติงานเพื่อไม่ให้มีความผิดต่อระเบียบฯ

 3. potsuk2012 พูดว่า:

  เกล็ดความรู้ เป็นประโยชน์มากนะครับ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นหลากหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใหม ด้านพัสดุสิ่งของได้ตามมาตรฐานใหม ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องใหม ดั้งนั้น นักวิชาการพัสดุจึงควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด นะคร๊าฟ……

 4. potsuk2012 พูดว่า:

  ขอบคุณครับ….เกล็ดความรู้เป็นประโยชน์มากนะครับ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นหลากหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใหม ด้านพัสดุสิ่งของได้ตามมาตรฐานใหม ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องใหม ดั้งนั้น นักวิชาการพัสดุจึงควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด นะคร๊าฟ……

 5. potsuk2012 พูดว่า:

  ขอบคุณครับ….เกล็ดความรู้เป็นประโยชน์มากนะครับ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นหลากหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใหม ด้านพัสดุสิ่งของได้ตามมาตรฐานใหม ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องใหม ดั้งนั้น นักวิชาการพัสดุจึงควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด นะคร๊าฟ…

 6. potsuk2012 พูดว่า:

  เกล็ดความรู้เป็นประโยชน์มากนะครับ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นหลากหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใหม ด้านพัสดุสิ่งของได้ตามมาตรฐานใหม ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องใหม ดั้งนั้น นักวิชาการพัสดุจึงควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ครับ

 7. pikmee4 พูดว่า:

  ดังนั้นอยากให้เห็นความสำคัญด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ให้มองเห็นด้านความเสี่ยงของเจ้าหน้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงาน

 8. nirada07 พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะ สำหรับเกล็ดความรู้ที่มีประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการพัสดุต้องหมั่นศึกษากฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

You must be logged in to post a comment.