1

ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

          ” มาตรา  40  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

            การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

 

           มาตรา  40  วรรคหนึ่ง  ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

                   องค์ประกอบความผิด

1. มีการรายงาน

2. รายงานเป็นเท็จ

3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

                   1. การรายงาน    คำว่า  “การรายงาน”  หมายถึง  การบอกเรื่องราวที่ไปทำ ไปรู้ หรือไปเห็นมา อาจเป็นการรายงานด้วยวาจา หรือหนังสือ หรือวิธีอื่นใด และจะเป็นการรายงานเพื่อพิจารณา วินิจฉัย หรือขออนุญาต หรือขออนุมัติ หรือเพื่อทราบ ก็ถือเป็นการรายงานทั้งสิ้น

การรายงานตามข้อนี้ ไม่จำต้องเป็นการรายงานเพื่อการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายเสมอไป  อาจเป็นการรายงานในเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้รายงานก็ได้

                   2. รายงานเป็นเท็จ   คำว่า  “รายงานเป็นเท็จ”  หมายถึง  รายงานที่ไม่เป็นความจริง  และผู้รายงานรู้อยู่แล้วว่ารายงานนั้นทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตามไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้ง ก็ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

กรณีอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ของการรายงานประกอบกับเรื่องราวว่าข้อความที่ปกปิดไว้นั้น ถ้าแจ้งไว้ในรายงานด้วยแล้ว อาจจะทำให้ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไป เช่น  การรายงานเพื่อขออนุมัติหรืออนุญาต ซึ่งถ้ารายงานโดยบอกถึงข้อที่ไม่ดีหรือข้อเสียไปให้ประกอบดุลพินิจด้วยผู้บังคับบัญชาอาจไม่อนุมัติหรืออนุญาตก็ได้

                   3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  คำว่า  “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง  ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  คือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้มอบได้

ตัวอย่างเรื่องกล่าวหา  ฐานความผิด  “รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา”  ตามมาตรา 40 วรรคแรก

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ได้รับอนุญาตให้ลาไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่  14  เมษายน  -  8  พฤษภาคม  2540  แต่ออกเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่  6  เมษายน  2540   โดยลาพักผ่อนและลาป่วย   ซึ่งปรากฏว่าไม่ได้ป่วยจริง  แต่ลาเพื่อมิให้ขาดราชการ  และการไปต่างประเทศในช่วงดังกล่าว  มิได้ขออนุญาตแต่อย่างใด  (โทษ  ภาคทัณฑ์)

2. รายงานผู้บังคับบัญชาว่า  นำรถจักรยานยนต์ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วรถจักรยานยนต์สูญหายไป  ผลการสืบสวนข้อเท็จจริง  ปรากฏว่าได้ขับออกไปรับประทานอาหารและทำธุระส่วนตัว  แต่ภายหลังได้ซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่มาชดใช้คืนแก่ทางรากชารแล้ว  (โทษ  ภาคทัณฑ์)

3. ได้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  ในรอบปีงบประมาณ  จำนวน  31  ครั้ง  รวม  69  วัน  เนื่องจากมีภาระดูแลบุตรที่ยังเล็กอยู่ระหว่างการศึกษา  3  คน  กับยายอายุ  90  ปี  เมื่อบุตรป่วยจึงต้องคอยดูแล  และบางวันไม่มีเงินไปทำงานต้องยื่นใบลาป่วยเป็นเท็จ  (โทษ  ภาคทัณฑ์)

4. ได้เสนอเอกสารประกาศ  และสอบคัดเลือกอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  โดยแสดงว่าตนเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  เพื่อประกอบการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  (โทษ  ตัดเงินเดือน  5%  เป็นเวลา  2  เดือน)

5. เจ้าหน้าที่สองคนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อรับรถยนต์  และขนครุภัณฑ์หลายรายการ  บุคคลทั้งสองไม่ได้เดินทางไปและกลับด้วยกันแต่ได้ทำเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการและกลับพร้อมกัน  เป็นเหตุให้การจัดทำเอกสาครการเดินทางครั้งนี้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  (โทษ  ตัดเงินเดือน  10%  เป็นเวลา  3  เดือน)

6. รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  โดยปลอมแปลงใบรับรองแพทย์จากสมควรได้รับการพักผ่อน  2  วัน  แต่เป็น  12  วัน  (โทษ  ตัดเงินเดือน  10%  เป็นเวลา  4  เดือน)

7. แก้ไขใบรับรองแพทย์จากเดิมเห็นควรอยู่รักษาเป็นเวลา  1  วัน  แต่เป็น  4  วัน  โดยเจตนาที่จะได้มีวันลามากขึ้น  (โทษ  ลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น)

                       ที่มา  :  http://www.rd.go.th/publish/28953.0.html

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. วรรณ พูดว่า:

    ขอบคุณครับ ได้ความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นมากเลยครับ

You must be logged in to post a comment.