1

ปลอมลายมือ

ปลอมลายมือ

                การปลอมลายมือของคนอื่นลงในเอกสารนั้น นอกจากจะมี ความผิดในทางอาญาแล้ว  ถ้าผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ  เช่น  เป็นข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างประจำ จะมีความผิดในทางวินัยอีกด้วย

ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการปลอมลายมือชื่อ

                ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการปลอมลายมือชื่อ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 44

                “มาตรา  40  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

                  การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

 รณีตัวอย่างความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

         – นายจน  อยากรวย  ได้ปลอมลายนิ้วมือของนายรวย และภรรยานายรวย ในฐานะผู้ค้ำประกันและผู้ให้ความยินยอม  และลายมือชื่อของนายเศรษฐีในฐานะพยาน ในใบคำขอกู้เงินสามัญและหนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ  เพื่อใช้ประกอบการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้รับเงินกู้ไปจำนวน 100,000.- บาท

            พฤติกรรมดังกล่าวของนายจน  อยากรวย  เป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  ตามความในมาตรา 44 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

           ลงโทษ  ปลดออกจากราชการ

 

รณีตัวอย่างความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

          – นางรักเรียน  เร่งรีบ  ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี และได้ขอลาศึกษาต่ออีก 3  เดือน โดยนางรักเรียน ได้ลงชื่อของผู้ค้ำประกันลงในสัญญาค้ำประกันเอง  ต่อมาได้มีการจัดทำสัญญาค้ำประกันขึ้นใหม่  ซึ่งมีผลใช้บังคับถูกต้องแล้ว 

            พฤติกรรมดังกล่าวของนางรักเรียน  เร่งรีบ เป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว  ตามความในมาตรา 44 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

            ลงโทษ  ตัดเงินเดือน  5% เป็นเวลา 2 เดือน

                จากกรณี ตัวอย่างความผิดทางวินัยดังกล่าวนั้น  จะเห็นได้ว่าการปลอมลายมือชื่อของคนอื่นแล้วนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปอ้างอิง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการของตนหรือเป็นเรื่องส่วนตัว  ย่อมถือเป็นความผิดทางวินัยและยังเป็นความผิดทางอาญาด้วย  ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน  กระทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องสุจริต และไม่ผิดต่อกฎหมาย  แล้วท่านจะมีแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป

 

*************************

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. SANSABB พูดว่า:

    นับเป็่นเรื่องใกล้ตัว ที่มีประโยชน์มากเลยครับ บางทีอาจจะใกล้เกินไปจนคนทั่วไปไม่ให้ความสำคัญ และเชื่อเหลือเกินว่ามีหลายคนที่กำลังประพฤติตามกรณีดังกล่าว น่าเสียดดายที่อาจยังไม่ทราบผลที่ตามมาของการกระทำเยี่ยงนี้

You must be logged in to post a comment.