0

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557

 

ส่วนที่ 1  การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 5 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT 

จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100%

            องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10% 

            องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด

คิดเป็น 20%

            องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

(สอบเดือนธันวาคม 2556) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70%

ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์  ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.